Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Управління

 

Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради  реалізує програмно – цільове  функціонування та розвиток на основі концепції, яка спирається на нормативно-правові документи про освіту, забезпечує оптимальну освітню підготовку з урахуванням творчих здібностей школярів і потреб суспільства.

           У закладі є:

- наявність програми розвитку школи на 2017 – 2022 навчальні роки, яка визначає мету  та стратегічні завдання діяльності школи, шляхи  реалізації мети діяльності школи  в дидактичному, виховному, психологічному, кадровому, управлінському аспектах;

- наявність моделі компетентнісно  – орієнтованої школи та моделі  педагогічного супроводу розвитку особистості в системі  компетентісно-зорієнтованого підходу до навчання;

- наявність моделі підготовки компетентного випускника школи;

- забезпечення наступності на всіх етапах навчання та розвитку  вихованців;

- орієнтація на здібності, нахили, потреби кожного учня;

- створення умов для здобуття якісної загальної середньої освіти на рівні державного стандарту навчання, а також для здобуття знань, що виходять за межі стандарту;

 • система організаційних, діагностичних і дидактичних засобів для здійснення моніторингових досліджень  якості освіти;
 • зв’язок з вченими Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та підтримка  вчителів (історія, початкові класи, фізична культура, українська мова, іноземна мова,зарубіжна література, музичне мистецтво), які  працюють в режимі творчого пошуку, зорієнтованого на організацію продуктивного навчання шляхом компетентісно – орієнтованого  підходу;
 • науково-методичне забезпечення школи.

            Головне завдання закладу згідно концепції діяльності є розкриття потенціальних можливостей та здібностей учнів, формування духовного світу особистості, виховання на засадах загальнолюдських цінностей. Розроблена модель організації освітнього процесу базується на компетентісно –орієнтованому підході. Впровадження особистісно – орієнтованої парадигми  освіти  в освітній процес має забезпечити необхідний рівень компетентності особистості для життєвого самовизначення.

Освітній процес у школі базується на принципах науковості, гуманізму, інтерактивності, діалогічної взаємодії,  суб’єкт – суб’єктної сутності освітньої  діяльності, взаєморозуміння та співробітництва всіх учасників педагогічного процесу.

Стратегічними завданнями діяльності закладу є:

 • спрямування освітнього процесу на розвиток учня як творчої особистості, створення умов для формування пізнавальних інтересів, суспільно – значущих  мотивів для розвитку особистої мотивації навчання, що забезпечує використання духовного потенціалу особистості в процесі навчальної діяльності;
 • упровадження психолого – педагогічного супроводу продуктивних технологій компетентісного педагогічного процесу;
 • формування організаційно –функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах компетентісного підходу, орієнтація та активні форми методичної роботи;
 • визначення перспективних шляхів формування та розвитку ключових компетентностей учнів у освітньому процесі.
 • Системоутворюючою пріоритетною ідеєю є особистісно – компетентнісне спрямування навчання.

Програма розвитку школи передбачає:

 • упровадження в освітній процес інноваційних акмеологічних та активних  продуктивних технологій, методик, організаційних структур, що забезпечують розвиток у суб’єктів навчання особистісного ставлення  до світу, до діяльності, до себе;
 • розроблення моделі виховної роботи на основі особистісно – орієнтованого підходу;
 • розвиток  інтелектуального, творчого потенціалу учнів шляхом участі в олімпіадах, творчих конкурсах, здійснення науково – пошукової діяльності в МАН;
 • сприяння  професійній,  творчій компетентності педагогів.

 

                                                

   Організація освітнього процесу надає можливість учням з різним рівнем  навчальної компетентності здобувати якісну освіту.

Ланки моделей школи  пов’язані між собою згідно з принципами послідовності  та наступності. Така дидактична модель школи дає можливість здійснювати підготовку конкурентно – спроможного випускника загальноосвітньої школи районного центру сільського району, який усвідомлює необхідність продовження своєї освіти.

 

             Освітня модель навчального закладу визначається такими стандартними частково модернізованими соціально-педагогічними умовами:

а) виконує замовлення держави;

б) фінансування державне з елементами асигнування, передбаченого „Законом про освіту”,

в) працює  за посадовим розкладом, затвердженим МОН України;

г) заклад працює за модернізованим навчальним планом  та державними і авторськими програмами.

Стиль управління – демократичний

Тип структури – лінійно – функціональний

 

Структура управління закладом

 

У структуру управлінських органів у закладі  входять:

·        органи колегіального управління школою: загальношкільна конференція, Рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках;

·        адміністрація школи: директор,  заступники з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, практичний психолог;

·        органи громадського самоврядування:

учнів      - козацьке об’єднання школярів: 1-4 класи «Козачата», 5-11 класи «Патріоти»;

учителів - профспілковий комітет, методична рада;

батьків    - батьківський комітет.

 

       Управлінська діяльність  закладу освіти спрямована  на постійне  удосконалення системи планування  та реалізацію планів при чіткому баченні кінцевої мети на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу. Головними показниками якості педагогічної діяльності є особистісні показники розвитку кожного учня. Спрямованість внутрішкільного управління на кінцевий результат передбачає новий  підхід до  інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації  контролю і регулювання всієї діяльності навчального закладу.

         

Управлінська діяльність вимагає  інформаційного забезпечення. У закладі створена система  інформаційного забезпечення управління школою, яка здійснюється шляхом моніторингових досліджень.

 

Система інформаційного забезпечення

 

Об’єктами шкільного моніторингу є динаміка індивідуальних досягнень учнів, якість освіти,  рівень  навчальних досягнень, соціальної установки, професійного самовизначення випускників, вивчення ефективності виховної системи, рівень професійної компетентності педагогічних кадрів, діагностика рівня професійної культури вчителя, аналіз результативності інноваційної діяльності.

          Процес управління освітньою діяльністю складається з таких  взаємопов’язаних етапів:

 • збір інформації;
 • аналіз (результати дають можливість чітко спланувати управлінську діяльність адміністрації школи);
 • організація реалізації виявлених проблем;
 • контроль  (отримання  об’єктивної інформації щодо результативності реалізації проблем);
 • координація та  регулювання   (узагальнення результатів, подальше покращення результатів діяльності).

 

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2016 № 324 «Про впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти області» та на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 16.08.2016 № 197 «Про впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти району», наказу відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної адміністрації від 19.08.2016 № 272 «Про впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти району», з метою реалізації Конвенції про права інвалідів щодо впровадження безбар’єрного середовища та реалізації прав дітей з інвалідністю на здобуття освіти у 2016-2017 навчальному році створено  клас з інклюзивною формою навчання у 1-А класі.

 

 

 

Освітній проект "Крила успіху"

 

   У зв’язку зі змінами пріоритетів розвитку початкової освіти, зумовленими реформуванням системи загальної середньої освіти, увага науковців і практиків зосереджується на модернізації дидактико-методичного й навчального забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі. Значну роботу в цьому напрямі проводить Національна академія педагогічних наук України. Улітку 2016 року за сприяння Інституту педагогіки НАПН України стартував Всеукраїнський експеримент «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України від 15.07.2016 № 834), який здійснюється в межах освітнього проекту «На крилах  успіху».

Особливості нового освітнього проекту «На крилах успіху»

-                     Уперше за часи незалежності України реформування системи шкільної освіти ініціюється  «знизу» - педагогічною та батьківською громадськістю, а не «зверху» - Міністерством освіти і науки України; агентом змін є шкільний учитель.

-                     Акценти  зроблено на інтеграції змісту освіти та його практичній спрямованості, що сприятиме цілісності сприймання й пізнання навколишньої дійсності. Такий підхід запобігатиме дублюванню змісту різних навчальних предметів, підвищуватиме пізнавальний інтерес учнів. Наприклад, на уроках математики формуватиметься уявлення дитини про пряму як слід постійного руху точки в одному напрямі (без визначеного початку). Тобто: пряма – геометрична фігура, рух точки – фізичний процес. Далі учням розповідають про площину як слід  руху прямої в одному напрямі (без визначеного початку), а простору – як сліду руху площини. Відповідно, формується уявлення про те, що в нашому світі все рухається й розвивається. Ці аспекти також знайшли відображення в інтегрованому навчальному предметі «Всесвіт», який об’єднує зміст навчальних предметів, які вивчались досі, - «Природознавство», «Основи здоров’я» і «Я у світі». Водночас на уроках передбачені дослідження, практичні роботи, екскурсії, зустрічі, навчальні проекти тощо. За рахунок такої інтеграції та зняття дублювання змісту освіти кількість навчальних предметів зменшено до шести: українська мова, іноземна мова, математика, всесвіт, арттехнології, фізична культура.

-                     У межах проекту відбувається оновлення не лише змісту початкової освіти, а й форм і методів організації навчання. Автори проекту перебувають на позиції  створення освітнього простору учнів (на відміну від формування певного освітнього середовища). Це передбачає формування цілісності знань на засадах міжпредметної інтеграції й урахування вікових та індивідуальних особливостей дитини, що впливають на перебіг і результативність її навчальної діяльності. Учитель , володіючи різними педагогічними засобами, обирає найдоцільніші для конкретного  учня форми, методи та прийоми навчання.

-                     У цьому проекті вперше в Україні в початковій школі пропонується навчання за інтегрованими дворівневими (базовий і розширений рівні) програмами (лист МОН України від 02.02.2017 № 1/11-847, а також оригінальними сучасними навчальними посібниками й дидактичними матеріалами. У межах проекту на якісно новий рівень виводиться й організація виховного процесу в школі. Він вирізнятиметься діяльнісним0, практично зорієнтованим спрямуванням, формуванням певних моделей поведінки й активної життєвої позиції дитини.

Освітній проект «На крилах успіху» ураховує реалії шкільного життя й відповідає на виклики сьогодення.