Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Управління

 

МОДЕЛЬ  ПЕДАГОГІЧНОГО  СУПРОВОДУ  РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ  КОМПЕТЕНТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ

 

Зміст  ключових

компетентностей

Задачі    вчителя

з формування  компетентності

 

 

 

 

 

Пізнавальна (навчальні досягнення, сформованість операцій розумової діяльності; вміння та навички  оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом)

Стимулювати пізнавальну активність щодо засвоєння функціональних предметних компетентностей за освітніми галузями Держстандарту.

Розвивати інтелектуальну сферу: вчити систематизувати, абстрагувати, узагальнювати, класифікувати, бачити головне, знаходити гіпотезу, доводити її, користуватися методами наукового  пізнання.

Активно засвоювати види й форми доведення: пряме та непряме, індуктивне та дедуктивне, за аналогією, проблемне, “мозкового штурму”, та інші.

Учити співставляти наукові знання з фактичним матеріалом

 

 

 

Особистісна (розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

обізнаність у власних  сильних і слабких сторонах, здатність до рефлексії, динамічні знання)

 

Разом із психологом учити методи самопізнання та самовдосконалення.

Пропонувати різнорівневі завдання, варіативні домашні завдання.

Формувати   уміння самоконтролю.

Систематично проводити корекційну роботу, учити учнів методам самокорекції.

Розробляти програми факультативів, спецкурсів з метою розвитку особистості

 

 

Компетентне ставлення до  свого здоров’я (соматичне, клінічне, фізичне, психологічне здоров’я;  рівень валеологічних знань)

Пропагувати здоровий спосіб життя , роз’яснювати негативний вплив на організм шкідливих звичок.

Систематично проводити фізкультпаузи, вправи на  релаксацію.

Надавати  валеологічні  знання.

Привчати дотримуватись санітарно-гігієнічних норм.

Надавати знання щодо профілактики соматичних та інфекційних захворювань.

Формувати ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвітня здатність до самонавчання, власних прийомів самоосвіти, гнучкість

застосування учнів в умовах швидких змін:  постійний самоаналіз, самоконтроль

за власною діяльністю

Учити працювати з підручником, словниками, довідковою літературою, іншими джерелами інформації.

Учити раціональним способам виконання навчальних дій (організація режиму роботи запам’ятовування).

Надавати рекомендації з приводу написання рефератів, доповідей, виконання дослідницької роботи.

Використовувати метод проектів.

Учити учнів планувати власну самоосвітню діяльність, обирати форми самоосвіти та джерела пізнання.

Учити навичкам самоосвітньої роботи. Формувати загальнонавчальні вміння: конспектувати, складати плани, складати бібліографію.

Учити навичкам самоаналізу та самоконтролю, користуватися всіма основними видами контролю та самооцінки

Соціальна та комунікативна співпраця, робота в команді, комунікативні навички: соціальне  єднання, ціннісні орієнтації, саморегуляція, культура міжособистісних  відносин)

Використовувати активні, інтерактивні, продуктивні методи навчання.

Організовувати групові, парні, колективні форми роботи.

Створювати проблемні ситуації, використовувати ситуаційні завдання.

Пропагувати досягнення української та світової культури.

Формувати ціннісні орієнтації (виховний вплив).

Залучати до  шкільного самоврядування.

Проводити професійну орієнтацію.

Формувати комунікативні навички, вміння

адаптуватися в мовному середовищі:

а) пояснювати та перекладати терміни іноземного походження;

б) учити правильно будувати діалогічні й монологічні висловлювання:

в) розвивати культуру   усного та писемного мовлення

Учити використовувати власний життєвий досвід.

Формувати вміння оцінювати твори літератури та мистецтва, здійснювати їх культурологічний аналіз.

Формувати повагу до чужої праці.

Формувати вміння доводити власну позицію з іншого боку – толерантність.

Формувати адекватне   ставлення до критики та  вміння критично ставитися до інших  і до себе. 

МОДЕЛЬ  ВИПУСКНИКА  ОСНОВНОЇ  ШКОЛИ

 

Пізнавальна компетентність:

 

 • знання, вміння, навички на рівні, не нижчому від  Державного стандарту базової школи;
 • оволодіння технологіями: критичного мислення, розв’язання проблемних завдань та нестандартних ситуацій;
 • оволодіння мовами: українською, російською, іноземною на рівні навчальних програм;
 • оволодіння культурними і духовними цінностями свого та інших народів.

Особистісна компетентність:

 

 • володіння   знаннями про власний характер, темперамент, особисті якості;
 • уміння   проаналізувати властивості свого характеру, виділити домінуючі;
 • порівняння   суб’єктивного  й об’єктивного    уявлення про себе;
 • оволодіння здатностями самокритики, самоорганізації.

Самоосвітня  компетентність:

 

 • осмислення потреби в саморозвитку;
 • готовність до постійного навчання;
 • оволодіння прийомами та формами самоосвітньої діяльності;
 • свідоме застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін, для здійснення самоаналізу та самоконтролю.

Соціальна компетентність:

 

 • здатність до вибору (вивчення курсів, факультативів, профілю подальшої освіти навчального закладу, життєвого шляху);
 • вміння співпрацювати з різними людьми, брати відповідальність за індивідуальну та групову діяльність, узгоджувати свої дії з діями членів колективу, визначати напрямки майбутньої діяльності;
 • володіти навичками етичної та правової поведінки, толерантністю і повагою до інших.

Компетентне ставлення до власного здоров’я:

 

 • відповідальне ставлення до свого життя і здоров’я;
 • культура фізичного розвитку,   усвідомлення престижності бути здоровим фізично і духовно;
 • уміння діяти в різних ситуаціях, зокрема екстремальних;
 • потреба в активному відпочинку, оволодіння навичками запобігання перевтоми;
 • уміння переживати невдачі, справлятися з тривогою, горем, утратою, травмою, насильством;
 • відмова від шкідливих звичок, мотивована установка на оздоровчий спосіб життя як одну з головних умов зміцнення власного здоров’я.

 

     МОДЕЛЬ  ВИПУСКНИКА        ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ 

 

Пізнавальна компетентність:

 

 • знання, вміння, навички на рівні, не нижчому від Державного стандарту початкової школи;
 • початкові навички критичного мислення;
 • розвиненість пізнавальних психічних процесів: мислення, мовлення, пам’яті, уваги, уяви сприймання;    певного судження та власної  думки.

 

Особистісна компетентність:

 

 • уміння рефлексивно дивитися на себе “збоку”;
 • первинні психологічні знання про себе;
 • володіння інформацією про певні відмінності в характері, особисті якості, самоконтроль, навички самооцінки.

 

Самоосвітня  компетентність:

 

 • зацікавленість певним видом навчальних занять;
 • уміння збирати та узагальнювати інформацію, працювати з книгою;
 • контролювати роботу за самостійно складеним планом;
 • стійкий інтерес до творчих завдань;
 • уміння  працювати з таблицями та   схемами.

 

 

Соціальна компетентність:

 

 • почуватися часткою колективу, жити з ним спільним життям;
 • вміти спілкуватися з друзями шанобливо ставитися до дорослих, дбати про членів родини, виявляти доброту, співчуття, милосердя;
 • знати правила культури поведінки;
 • відповідально ставитися до обов’язків.
 •  

Компетентне ставлення до власного здоров’я:

 

 • володіти навичками особистої гігієни і самообслуговування;
 • початкові уявлення про згубні звички: алкоголізм, наркоманію, паління;
 • зацікавленість  у  регулярних заняттях із фізичної культури;
 • уміння уникати небезпечних ситуацій;
 • зміцнювати здоров’я шляхом активного відпочинку.

 

МОДЕЛЬ   ВИПУСКНИКА  ШКОЛИ

 

Пізнавальна компетентність:

 

 • знання, вміння і навички за Державним стандартом базової і повної середньої освіти;
 • критичне і творче мислення;
 • володіння технологіями розв’язання проблемних ситуативних завдань, творчого проектування, виконання  дослідницької роботи;
 • володіння іноземною мовою на рівні навчальної програми;
 • знання культурних та духовних цінностей українського народу;

Комунікативна  компетентність;

 

 • знання і вміння які забезпечують об’єктивне сприйняття  навколишнього світу;
 • адекватний стиль і тон спілкування;
 • розвиток рефлексії своїх комунікативних можливостей, позиції в спілкуванні;
 • вміння будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей;
 • вільне володіння мовою та немовними засобами спілкування.

Самоосвітня  компетентність:

 

 • здатність до само регульованого набуття знань і вмінь самостійного пошуку відповідей на актуальні запитання;
 • вміння вільно орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації та практично аналізувати їх, аналізувати і контролювати власну діяльність;
 • вміння обирати форми самоосвіти та джерела пізнання;
 • вміння працювати з комп’ютером, вести пошук інформації в системі Інтернет;
 • критичний підхід до оцінювання власної діяльності, поточних та  кінцевих результатів.

Особистісна компетентність:

 

 • здатність усвідомити власну унікальність і реально оцінювати свої здібності і можливості, переваги і недоліки, адекватно сприймати оцінювання інших;
 • прагнення до особистісного самовдосконалення, рефлексії;
 • здатність до самокритики і самоорганізації.

Соціальна компетентність:

 

      - орієнтація на успіх, позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив;

 • здатність усвідомлювати свої права, потреби,  цінності і пріоритети;
 • готовність до свідомого вибору професії, до життя та праці в колективі;
 • здатність до самостійного прийняття рішень;
 • сформованість трудової  та моральної життєвої мотивації активної громадянської позиції.

Компетентне ставлення до власного здоров’я:

 

 • прагнення до фізичної досконалості, здорового способу життя;
 • ставлення до здоров’я як найвищої цінності;
 • дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильного харчування;
 • знання порядку дій у надзвичайних ситуаціях, основ безпеки життєдіяльності.

 

МОДЕЛЬ  КОМПЕТЕНТІСНО  ОРІЄНТОВАНОЇ  ШКОЛИ

 

Пізнавальна компетентність:

 

 • реалізація Державних стандартів початкової, базової і повної освіти;
 • використання новітніх педагогічних технологій (особистісно зорієнтоване навчання та виховання, розвивальне  навчання, інтерактивне навчання,  проектне навчання, інформаційно комунікаційні технології);
 • поглиблене навчання предметів;
 • викладання навчальних дисциплін державною мовою;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • розробка та використання авторських, варіативних навчальних програм; моніторинг якості знань, умінь і навичок.

 

Особистісна компетентність:

 

 • олімпіади,
 • МАН,
 • творчі конкурси,
 •  фестивалі, 
 • спартакіади,
 •  огляди,
 • дебати,
 •  дискусії,
 • інтелектуальні ігри.

 

Самоосвітня  компетентність:

 

 • уроки –семінари;
 • уроки – практикуми;
 • уроки – конференції;
 • уроки – екскурсії;
 • самостійна робота на уроках;
 • бібліотечні уроки;
 • захист творчих проектів, рефератів;
 • науково-дослідницькі роботи;
 • підготовка наукових повідомлень;
 • факультативні заняття;
 • екстернат.

 

Компетентне  ставлення  до  власного  здоров’я:

 

 • навчальні предмети: біологія, валеологія,  ОБЖ,  фізична  культура;
 • спортивні секції: баскетбольна, волейбольна, футбольна, атлетична, карате;
 • оздоровчий шкільний табір;
 • позакласні фізкультурно-оздоровчі заходи: дні здоров’я, спартакіади, змагання;
 • робота наркологічного поста, екологічного гуртка;
 • екскурсії на природу;
 • факультатив “Екологія рідного краю”.

 

 

Соціальна  та  комунікативна   компетентність:

 

 • вибір профілю навчання:

                                            філологічний;

                                            суспільно гуманітарний;

                                      природничий.;

 - вивчення курсів  за вибором, факультативів відповідно вибраному профілю навчання

 

Курси  за  вибором:

 

 • Громадянська освіта
 • Правознавство
 • Історія рідного краю.

 

Факультативи:

 

 • Екологія  душі
 • Культура української мови
 • Українознавство
 • Народознавство
 • Українська мова
 • Професійне спілкування
 • Світова художня культура

 

Комунікативна компетентність

 

 • факультатив “Психологія душі”, “Учись красномовству”
 • курс за вибором “Рівний рівному”
 • психологія дослідження
 • години спілкування, виховні заходи
 • поглиблене вивчення української мови
 • філологічний профіль

 

-     виховні заходи:  самоврядування, профорієнтаційна робота; загони ДЮП,   ЮІД,    

       гуртки.

Морально духовні якості:

 

 • Морально – духовна особистість з високим рівнем громадянської і соціальної відповідальності, здатна вирішувати завдання, які забезпечать прогрес нації. Він готовий до самостійного вибору свого місця в житті, має  належну ерудицію і високу культуру, володіє міцними знаннями, уміннями, навичками, які допомагають йому творити себе і своє життя.

 

 • Має розвинуту громадянську свідомість і самосвідомість, риси національної гідності і самоповаги; патріот України, який знає історію, духовну і матеріальну культуру української нації, сприяє консолідації і злагоді народу України, володіє українською мовою; шанобливо ставиться до символіки Української держави, загальнонаціональних святинь, духовних надбань, природних багатств і соціальних ресурсів України, піклується про їх збереження і раціональне використання.

 

 • Ідентифікує себе з українським народом, готовий жити в Україні, зв’язати свою долю  з  долею Батьківщини, розбудувати її  як демократичну, правову, соціальну державу.

 

 • Володіє системою знань про закономірність, тенденції та перспективи соціального поступу, готовий стати на захист рідної землі; активний учасник політичного життя,  суб’єкт державотворчого процесу, розвитку громадського, демократичного суспільства.

 

 • Має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості: повагу до людини, людства, народу, нації, держави, культури і моралі; поваги до батьків, громадян, влади і загальнонародних святинь, культури спілкування, цивілізованого співжиття; має прагнення жити у співдружності з усіма народами і країнами.

 

 • Має достатній рівень загальної культури, правової свідомості, моралі;  орієнтується на загальнолюдські, національні цінності; веде здоровий спосіб життя прагне до самовдосконалення.   
 •  
 •  
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 

              Комунальний заклад  „Гуляйпільська загальноосвітня школа І- ІІІ  ступенів № 1”  Гуляйпільської  міської  ради  підпорядкована і підзвітна Гуляйпільській міській раді. 

Дата заснування: - 1868 рік, перша земська  школа на Гуляйпільщині.

Дата введення в дію нині діючих навчальних корпусів закладу – 1960 та 1976 роки.

Юридична адреса закладу:

70200, м. Гуляйполе, Запорізької області, вулиця Соборна, 48

телефон: 4-11-08; 4-11-03; 4-10-95

E-mail        [email protected]

              На початок   2017-2018 навчального   року  навчається 640 учнів, з них у початковій ланці – 303 учнів, у середній ланці – 286учнів , у старшій ланці – 51 учень. В закладі працює – 45 вчителів,  з них:   учителів –методистів -  9 ; старших учителів - 8 , мають вищу кваліфікаційну категорію -  23 педагоги;   кваліфікаційну категорію „спеціаліст І категорії” – 12 педагогів,  кваліфікаційну категорію „спеціаліст ІІ категорії” – 3  педагоги, кваліфікаційну категорію „спеціаліст”  - 6 педагогів. 

             Комунальний заклад „Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Гуляйпільської міської ради – це заклад:

 • що забезпечує  потребу особистості бути конкурентно спроможною в суспільстві, уміти планувати стратегію свого життя, уміти орієнтуватися  в системі цінностей та в потоці  інформації;
 • педагогічної підтримки вихованця ;
 • де реалізуються ідеї компетентнісного підходу до навчання і виховання.

 

            Домінанти  компетентісного підходу до освіти в закладі:

 

 1. Школа має бути простором життя учня – життєтворча спрямованість навчально-виховного процесу.
 2. Переорієнтація на самореалізацію  особистості.
 3. Діяльнісна спрямованість: знання є інструментом  розв’язання життєвих та професійних завдань.
 4. Партнерство вчителів та учнів:  учителі та учні несуть спільну відповідальність за результати  навчально-виховного процесу.
 5. Індивідуалізація:  школа повинні враховувати і спиратися на особистісний потенціал учня, сприяти його   саморозвитку  самоактуалізації та самореалізації.