Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Управління

 

МОДЕЛЬ  ПЕДАГОГІЧНОГО  СУПРОВОДУ  РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ  КОМПЕТЕНТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ

 

Зміст  ключових

компетентностей

Задачі    вчителя

з формування  компетентності

 

 

 

 

 

Пізнавальна (навчальні досягнення, сформованість операцій розумової діяльності; вміння та навички  оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом)

Стимулювати пізнавальну активність щодо засвоєння функціональних предметних компетентностей за освітніми галузями Держстандарту.

Розвивати інтелектуальну сферу: вчити систематизувати, абстрагувати, узагальнювати, класифікувати, бачити головне, знаходити гіпотезу, доводити її, користуватися методами наукового  пізнання.

Активно засвоювати види й форми доведення: пряме та непряме, індуктивне та дедуктивне, за аналогією, проблемне, “мозкового штурму”, та інші.

Учити співставляти наукові знання з фактичним матеріалом

 

 

 

Особистісна (розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

обізнаність у власних  сильних і слабких сторонах, здатність до рефлексії, динамічні знання)

 

Разом із психологом учити методи самопізнання та самовдосконалення.

Пропонувати різнорівневі завдання, варіативні домашні завдання.

Формувати   уміння самоконтролю.

Систематично проводити корекційну роботу, учити учнів методам самокорекції.

Розробляти програми факультативів, спецкурсів з метою розвитку особистості

 

 

Компетентне ставлення до  свого здоров’я (соматичне, клінічне, фізичне, психологічне здоров’я;  рівень валеологічних знань)

Пропагувати здоровий спосіб життя , роз’яснювати негативний вплив на організм шкідливих звичок.

Систематично проводити фізкультпаузи, вправи на  релаксацію.

Надавати  валеологічні  знання.

Привчати дотримуватись санітарно-гігієнічних норм.

Надавати знання щодо профілактики соматичних та інфекційних захворювань.

Формувати ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвітня здатність до самонавчання, власних прийомів самоосвіти, гнучкість

застосування учнів в умовах швидких змін:  постійний самоаналіз, самоконтроль

за власною діяльністю

Учити працювати з підручником, словниками, довідковою літературою, іншими джерелами інформації.

Учити раціональним способам виконання навчальних дій (організація режиму роботи запам’ятовування).

Надавати рекомендації з приводу написання рефератів, доповідей, виконання дослідницької роботи.

Використовувати метод проектів.

Учити учнів планувати власну самоосвітню діяльність, обирати форми самоосвіти та джерела пізнання.

Учити навичкам самоосвітньої роботи. Формувати загальнонавчальні вміння: конспектувати, складати плани, складати бібліографію.

Учити навичкам самоаналізу та самоконтролю, користуватися всіма основними видами контролю та самооцінки

Соціальна та комунікативна співпраця, робота в команді, комунікативні навички: соціальне  єднання, ціннісні орієнтації, саморегуляція, культура міжособистісних  відносин)

Використовувати активні, інтерактивні, продуктивні методи навчання.

Організовувати групові, парні, колективні форми роботи.

Створювати проблемні ситуації, використовувати ситуаційні завдання.

Пропагувати досягнення української та світової культури.

Формувати ціннісні орієнтації (виховний вплив).

Залучати до  шкільного самоврядування.

Проводити професійну орієнтацію.

Формувати комунікативні навички, вміння

адаптуватися в мовному середовищі:

а) пояснювати та перекладати терміни іноземного походження;

б) учити правильно будувати діалогічні й монологічні висловлювання:

в) розвивати культуру   усного та писемного мовлення

Учити використовувати власний життєвий досвід.

Формувати вміння оцінювати твори літератури та мистецтва, здійснювати їх культурологічний аналіз.

Формувати повагу до чужої праці.

Формувати вміння доводити власну позицію з іншого боку – толерантність.

Формувати адекватне   ставлення до критики та  вміння критично ставитися до інших  і до себе. 

МОДЕЛЬ  ВИПУСКНИКА  ЗАКЛАДУ

 

      Одним із головних завдань педагогічного колективу є впровадження моделі випускника, орієнтованого на розвиток  ключових компетентностей.

Модель випускника закладу відображає наступне:

 • компетентний учень – це високоосвічена особистість, яка усвідомлює  необхідність знань, розширений світогляд, орієнтується в потоці інформації, може реалізувати отримані знання на практиці   в повсякденному житті,  зорієнтована на навчання впродовж життя, особистість зі сформованими морально – духовними цінностями;
 • компетентний учень повинен мати особистісну  компетентність (усвідомлювати те, що людина – неповторна особистість, прагнути вивчати своє «Я», свої здібності, можливості, уміти поглянути на себе збоку, критично оцінити себе, виробляти потребу  в постійній освітній діяльності);
 • компетентний учень  повинен мати самоосвітню компетентність, тобто здатність самостійно здобувати та застосовувати знання і вміння критично відбирати та аналізувати отриману інформацію;
 • компетентний учень повинен мати соціальну компетентність, тобто сформовану життєву позицію, бажання успішно самореалізуватися в суспільстві як громадянин, мати толерантне ставлення до поглядів і переконань інших людей;
 • компетентний учень повинен мати здоров’язберігаючу компетентність, тобто знати основні дії під час надзвичайних ситуацій, вміти використовувати свої знання на практиці , компетентно ставитись до свого здоров’я, дотримуватися принципу «здорове життя – здорова нація»;
 • компетентний учень – це людина світу, громадянин Батьківщини, житель громади, вихованець закладу.

Випускник має опанувати наступні якості й уміння:

 • бути гнучким мобільним, конкурентоспроможним умінням інтегрувати в  динамічне суспільство  презентувати себе в майбутньому на ринку праці;
 • мати розвинуте критичне мислення;
 • використовувати знання як інструмент розв’язання життєвих проблем;
 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
 • опановувати комунікативну культуру,  уміти працювати в команді;
 • уміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям і гідно виходити з них;
 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал для особистісної самореалізації.

Випускник закладу повинен  утілювати в собі  високу духовність, принциповість , моральну чутливість, сформованість естетичного смаку, мати сформовані громадянські компетентності.

 

Морально духовні якості:

 

 • Морально – духовна особистість з високим рівнем громадянської і соціальної відповідальності, здатна вирішувати завдання, які забезпечать прогрес нації. Він готовий до самостійного вибору свого місця в житті, має  належну ерудицію і високу культуру, володіє міцними знаннями, уміннями, навичками, які допомагають йому творити себе і своє життя.

 

 • Має розвинуту громадянську свідомість і самосвідомість, риси національної гідності і самоповаги; патріот України, який знає історію, духовну і матеріальну культуру української нації, сприяє консолідації і злагоді народу України, володіє українською мовою; шанобливо ставиться до символіки Української держави, загальнонаціональних святинь, духовних надбань, природних багатств і соціальних ресурсів України, піклується про їх збереження і раціональне використання.

 

 • Ідентифікує себе з українським народом, готовий жити в Україні, зв’язати свою долю  з  долею Батьківщини, розбудувати її  як демократичну, правову, соціальну державу.

 

 • Володіє системою знань про закономірність, тенденції та перспективи соціального поступу, готовий стати на захист рідної землі; активний учасник політичного життя,  суб’єкт державотворчого процесу, розвитку громадського, демократичного суспільства.

 

 • Має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості: повагу до людини, людства, народу, нації, держави, культури і моралі; поваги до батьків, громадян, влади і загальнонародних святинь, культури спілкування, цивілізованого співжиття; має прагнення жити у співдружності з усіма народами і країнами.

 

 • Має достатній рівень загальної культури, правової свідомості, моралі;  орієнтується на загальнолюдські, національні цінності; веде здоровий спосіб життя прагне до самовдосконалення.   
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 

              Комунальний заклад  „Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж"  Гуляйпільської  міської  ради  підпорядкований і підзвітний Гуляйпільській міській раді. 

Дата заснування: - 1868 рік, перша земська  школа на Гуляйпільщині.

Дата введення в дію нині діючих навчальних корпусів закладу – 1960 та 1976 роки.

Юридична адреса закладу:

70200, м. Гуляйполе, Запорізької області, вулиця Соборна, 48

телефон: 4-11-08; 4-11-03; 4-10-95

E-mail        [email protected]

              На початок   2021-2021 навчального   року  навчається 775 учнів, з них у початковій ланці – 311 учнів, у середній ланці – 388 учнів , у старшій ланці – 76 учень. В закладі працює – 55 вчителів,  з них:   учителів –методистів -  15 ; старших учителів - 12 , мають вищу кваліфікаційну категорію -  28 педагоги;   кваліфікаційну категорію „спеціаліст І категорії” – 12 педагогів,  кваліфікаційну категорію „спеціаліст ІІ категорії” – 5 педагоги, кваліфікаційну категорію „спеціаліст”  - 10 педагогів. 

            Комунальний заклад  „Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж"  Гуляйпільської  міської  ради – це заклад:

 • що забезпечує  потребу особистості бути конкурентно спроможною в суспільстві, уміти планувати стратегію свого життя, уміти орієнтуватися  в системі цінностей та в потоці  інформації;
 • педагогічної підтримки вихованця ;
 • де реалізуються ідеї компетентнісного підходу до навчання і виховання.

 

            Домінанти  компетентісного підходу до освіти в закладі:

 1. Школа має бути простором життя учня – життєтворча спрямованість навчально-виховного процесу.
 2. Переорієнтація на самореалізацію  особистості.
 3. Діяльнісна спрямованість: знання є інструментом  розв’язання життєвих та професійних завдань.
 4. Партнерство вчителів та учнів:  учителі та учні несуть спільну відповідальність за результати  навчально-виховного процесу.
 5. Індивідуалізація:  школа повинні враховувати і спиратися на особистісний потенціал учня, сприяти його   саморозвитку  самоактуалізації та самореалізації.